Gourni Family

Katerina-Maria Gourni

Globoid Cell Leukodystrophy
(Krabbe Disease)

Greece

Born: 6/20/17
Went to Heaven: 3/29/18