White Family

WOF-Peyton

Peyton White

Metachromatic Leukodystrophy
(MLD)

Davenport, IA

Born: 11/18/05
Went to Heaven: 6/8/15