Klein Family Child 2

Spencer Klein

Metachromatic Leukodystrophy
(MLD)

St. Louis, MO

Born: 1/9/87
Went to Heaven: 1/21/02